VI EESTSEISUS

41. Eestseisusel on kõikides EMALi juhtimise küsimustes nõuandev roll. 

42. Eestseisuses on vähemalt kaheksa (8) liiget.

43. Eestseisuse liikmed valitakse kaheks aastaks;.

44. Eestseisuse istungid toimivad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

45. Eestseisuse liige, kes mõjuval põhjusel ei saa eestseisuse istungil osaleda, võib volitada teist eestseisuse liiget ennast esindama. Volitus peab olema vormistatud kirjalikult.


Eestseisuse liikmed:

  • Sulev Nurme
  • Heiki Kalberg
  • Toomas Muru
  • Nele Nutt
  • Mart Hiob
  • Kersti Kuus
  • Edgar Kaare
  • Teele Nigola