Juhatus

EMAL-i juhatus


Väljavõte põhikirjast

Juhatus on pädev esindama Liitu kõigis seadusest tulenevates õigustoimingutes.

Juhatuse pädevusse kuulub:

> Liidu üldkoosoleku otsuste täideviimine ja Liidu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal; majandustegevuse aastaaruande koostamine ning revisjonikomisjonile ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

> juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad põhikirja või seaduse alusel üldkoosoleku pädevusse;

 

> juhatuse võib tagasi kutsuda üldkoosolek, kui tema kohustused Liidu ees on olulisel määral täitmata või on ilmnenud tema võimetus või soovimatus Liitu juhtida.