Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavad dokumendid

Kutse hindamine on kompetentsuspõhine (pädevuspõhine) hindamine. Kompetents on tegevuses väljenduv teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, suutlikkus täita konkreetset tööosa või –ülesannet. Pädevuse hindamisel on aluseks inimese tegelikud oskused ja teadmised (formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamine). Loe rohkem siit.

Kutse taotlemiseks esitatavad materjalid tuleb esitada digitaalselt (pdf).


1. Avaldus (avalduse vorm).

2. Isikut tõendav dokument (passi või ID-kaardi mõlema poole koopia).

3. Haridust tõendav dokument (koopia).
4. Kutsetunnistus (juhul kui on, koopia).

5. Elulookirjeldus (CV) (täpsem kirjeldus allpool).

6. Eneseanalüüs (täida vorm H1).

Vastavalt kutsestandardi tööosadele tuleb taotlejal endal hinnata tööosade kaupa oma kompetentse ja neid tõendada. Kutsealast kompetentsust tõendatakse dokumentidega, mis näitavad taotleja erialast tegevust maastikuarhitektuuri tegevusvaldkonnas. Nendeks dokumentideks võivad olla erialased tööd (projektid, planeeringud), ülikoolidiplomid (koos hinnetelehtedega), täiendkoolituste tunnistused, tegevusload, litsentsid, erialased tunnustusted, preemiad või auhinnad (nt erialased ideevõistlused), publikatsioonid (ilmunud), ettekanded (nt. konverentsidel), trükised (ilmunud), teadustööd, näitustel osalemine, organisatsiooni kinnituskiri (erialane aktiivne tegevus) jms.

7. Portfoolio (moodustub täidetud vorm H1 lisatud materjalidest).

8. Kutseandmistasu maksmist tõendav dokument.


Elulookirjeldus

CV peab sisaldama infot kutse taotlemise eeltingimustele vastavuse kohta.


Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus ning vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omistamist;

Maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul ja vähemalt viie (mitte kõigi) loetelus toodud nõude täitmine.

 • on omandanud doktorikraadi maastikuarhitektuuri valdkonnas;
 • ta on rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, tema loomingut on pärjatud rahvusvahelise auhinnaga tunnustatud kultuuriasutuse või erialaliidu poolt;
 • on saanud auhinnalise või äramärgitud koha maastikuarhitektuurivõistluselt, mida on hinnanud rahvusvaheline žürii;
 • on valitud esinema rahvusvahelisel maastikuarhitektuurinäitusel;
 • on osalenud üleriikliku avaliku (maastiku)arhitektuurivõistluse žürii töös;
 • tema loomingut on pärjatud Kultuurkapitali aastapreemiagaa või Riigi Kultuuripreemiaga;
 • on osalenud autori või kaasautorina rahvusvahelises projektis maastikuarhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas;  
 • omab töökogemust planeerimise või projekteerimise projektijuhina või maastikuarhitektide töörühma juhina;
 • omab töökogemust projekteerimisbüroo või maastikuarhitektibüroo juhtimisel;
 • on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud maastikuarhitekte ja/või maastikuarhitektibüroosid koondava ühenduse juhatuses, eestseisuses või nende moodustatud töörühmades;
 • on avaldanud kirjutisi välisriigi tunnustatud eriala(aja)kirjanduses;
 • on avaldatud tema eelretsenseeritud artikkel eriala(aja)kirjanduses;
 • on erialase raamatu või õpiku autor või üks autoritest;
 • on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel eelretsenseeritud ettekandega;
 • on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma eriala mingis kitsamas lõigus;
 • on tegev/ tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga ja/ või teadustöö valdkonnas ja/või on koostanud erialaseid metoodikaid.

 • NB! Kutsestandardi kohaselt on volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 vastutav tippspetsialist, kes töötab välja uusi meetodeid maastikuarhitektuuri valdkonnas.  Maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 taotlemisel tuleb CVs välja tuua koostatud metoodika(d).