Uudised ja artiklid

24.-25. aprillil toimub Tallinnas II Balti Maastikufoorum!

Postitas: emal | Kuupäev: 26/03/2014

Eesti Maastikuarhitektide Liit kutsub osalema II Balti Maastikufoorumil, mis leiab aset Tallinnas 24.-25. aprillil 2014!


Balti Maastikufoorum käsitleb Euroopa maastikukonventsiooni – selle olemust, sisu ja rakendamismeetmeid. Foorum koosneb ettekannetest, aruteludest ning õppereisist. Esinejatena osalevad Euroopa maastikukonventsiooni koostajad, eestvedajad ja populariseerijad Euroopa Nõukogust ning CivilScape võrgustikust, samuti peamiste valdkondade esindajad Eestist, kes maastiku kaitse, haldamise ja planeerimisega igapäevaselt tegelevad.

Foorumi eesmärk on maastikuteadlikkuse tõstmine. Foorumil on võimalik esitada küsimusi, jagada ideid, sõlmida kokkuleppeid ning tihendada koostööd teiste eriala spetsialistidega.

Korraldatav foorum on instrument Euroopa maastikukonventsiooni populariseerimiseks Eestis; maastike kohaliku, regionaalse ja globaalse väärtuse teadvustamiseks; ministeeriumite, organisatsioonide, omavalitsuste ja avalikkuse vahelise koostöö soodustamiseks. Samuti on korraldatav foorum algatus ettevalmistuste tegemiseks konventsiooni allkirjastamiseks.

Balti Maastikufoorum korraldatakse CivilScape' egiidi all. See on rahvusvaheline kodanikualgatusi ühendav organisatsioon, mis ühendab maastikukaitse, -korralduse ja planeerimisega tegelevaid vabaühendusi. Esimene Balti Maastikufoorum toimus detsembris 2013 Vilniuses. Teist Balti Maastikufoorumit Tallinnas korraldab Eesti Maastikuarhitektide Liit.

Foorum on kakskeelne, eesti-inglise sünkroontõlkega.

24. aprill: seminar + arutelu

Esimesel päeval peetakse ettekandeid Euroopa maastikukonventsioonist, rahvusvahelisest praktikast selle rakendamisel ning Eesti tegevustest maastike haldamisel.

Foorumi peaesinejateks on Maguelonne Dejeant-Pons, Euroopa Nõukogu kultuuripärandi, maastiku ja ruumilise planeerimise osakonna juhataja; Pere Sala i Marti, Kataloonia Maastiku Observatooriumi juht ja Gerhard Ermischer, CivilScape võrgustiku asepresident.

Erinevate valdkondade kokkupuutest Eesti maastikega räägivad kogenud spetsialistid keskkonnakaitse, planeerimise, arhitektuuri ja urbanistika, kultuuripärandi, põllumajanduse ja maastikuarhitektuuri alalt.

Teemadega jätkatakse arutelu vormis.

25. aprill: õppereis + arutelupäev

Foorumi teisel päeval toimub õppereis, mis lõpeb aruteluga. Päev on üles ehitatud kontrastidele: reisil külastatakse nii kultuuri- ja loodusväärtuslikke maastikke kui konfliktseid alasid (kaevanduspiirkonnad, nõukogude pärand), põllumajandusmaastikke ja sekka tutvustatakse ka näiteid kaasaegsest maastikuarhitektuurist. Õppereisile järgneb arutelu, kus eelnevalt käsitletud teemade näited põimitakse maastikukonventsiooni konteksti ning arutletakse, milline võiks erinevate alade tulevik olla. Arutelu käigus saab kuulda ka näiteid naaberriikidest ja mujalt maailmast, mis omakorda aitab mõtestada maastikukonventsiooni tähtsust.

Foorumi sihtgrupp

 - maastikuarhitektid, arhitektid, planeerijad, urbanistid, kultuuripärandi ja keskkonna-kaitsjad, insenerid, maastikudisainerid, geograafid;

 - õppejõud, uurijad ja tudengid;
 - poliitikud, seaduste loojad, kohalike omavalitsuste spetsialistid, valitud võimuorganite juhid;
 - mittetulundusühingute liikmed ja ettevõtjad;
 - aktiivsed kodanikud ning kõik, kes tunnevad vajadust ennast maastike teemal harida või nendega seonduvalt oma kogemusi ja teadmisi teistega jagada.

Lähiajal avatakse foorumi koduleht, kust leiab täiendavat infot esinejatest, toimumiskohast, ajakavast, osavõtutasust jm kasulikku: www.balticlandscapeforum.ee

Korraldajad ja partnerid

Balti Maastikufoorumit korraldav Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) on 2003. aastal asutatud Eesti maastikuarhitektide erialaliit, mille peamiseks eesmärgiks on eriala esindamine, kaitsmine, arendamine, toetamine ja populariseerimine Eestis ning Eesti maastikuarhitektuuri esindamine maailmas. EMAL on aastast 2011 Rahvusvahelise Maastikuarhitektide Liidu (IFLA) liige ning alates aastast 2013 ka CivilScape’i liige. Vt ka: www.maastikuarhitekt.ee

Foorumi korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital ning Eesti kultuuriministeerium.

Üritus korraldatakse koostöös Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi esindajatega.

Balti Maastikufoorum on osa CivilScape ürituste sarjast.

CIVILSCAPE korraldab mitmeid maastikualaseid foorume ja üritusi eesmärgiga soodustada dialoogi kodanikuühenduste ning piirkondlike ametiasutuste vahel. Üritustel keskendutakse huvirühmade vaheliste suhete tugevdamisele. CIVILSCAPE-i eesmärgiks on luua kodanikeühenduste jaoks toimiv keskkond, kaardistada kodanikualgatuste vallas toimuv, tugevdada kodanikusektorit ning edendada nii vabaühenduste sisest kui ka vabaühenduste ja avaliku sektori vahelist koostööd, et suurendada avalikku hüve Euroopas ja mujal. Täpsemalt saab CivilScape-i kohta lugeda kodulehelt: www.civilscape.eu

Euroopa maastikukonventsioonist

Euroopa Maastikukonventsioon (The European Landscape Convention, lühidalt ELC) on Euroopa Nõukogu poolt loodud esimene rahvusvaheline otseselt maastikule keskenduv konventsioon. See edendab maastikukaitset, maastikuhooldust ja maastikuplaneerimist ning üle-Euroopalist maastikualast koostööd. Tegemist on laiahaardelise raamdokumendiga: konventsioon hõlmab kõiki maastikke – nii looduslikke, linna- ja maapiirkondi kui linnalähedasi alasid, siia kuuluvad maismaa, siseveekogud ja isegi merealad. Reguleerimisalaks on kõik maastikuvormid, olenemata nende silmapaistvusest või väärtusest.

20. oktoobrist 2000 alates on konventsiooniga liitunud Euroopa Nõukogu 47st riigist 40, kellest 38 on selle ka ratifitseerinud ning siseriiklike seaduste tasemel jõustanud. Eesti pole aga siiani seda dokumenti allkirjastanud ega ratifitseerinud.

ELC defineerib maastiku kui inimese poolt tajutavat, looduslikke ja/ või inimtekkeliste tegurite toimel ning vastasmõjul kujunenud iseloomulikku ala. Selles rõhutatakse vajadust edendada maastikukaitse, hoolduse ja loomega seonduvat maastikupoliitikat ning luua võimalused avalikkusele ja kõgile huvilistele vastava poliitika arendamisel ja selle rakendamisel kaasalöömiseks. Konventsioon ei sea otsest kohustust konkreetsete tegevuste elluviimiseks ning igal liikmesriigil on vabad käed konventsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete väljatöötamiseks.

ELC on võtmetähtsusega vahend üldiste seadusandlike regulatsioonide määramiseks, mille baasilt on võimalik kujundada riiklikku maastikupoliitikat ning teha sellealast rahvusvahelist koostööd. Konventsioon on omaks võetud nii meie põhja- kui lõunanaabrite juures (Lätis ja Leedus, Soomes, Rootsis) ning omab Põhjamaade Ministrite Nõukogu täielikku toetust.

Eesti ühinemine maastikukonventsiooniga oleks nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt sõnumiks sellest, et peame maastikke kui terviklikke elukeskkondi ja ökosüsteeme oluliseks ning tegutseme, et nende väärtusi säilitada ja ilmet parandada. Konventsiooniga liitumine loob selleks head eeldused, võimaldab võtta eeskuju teiste Euroopa riikide kogemustest ning algatada nendele tuginedes uusi tegevusi. Eestis
kuuluvad maastikud kõige otsesemalt keskkonna-, kultuuri-, põllumajandus-, sise-, ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Nendega tegelemine nõuab koostöö tegemist nii riiklikul, kohalikul kui regionaalsel tasandil. Selle koostöö korraldamine on foorumi üheks põhiküsimuseks.

Info

Foorumi toimumise täpsem koht ning programm selguvad lähiajal ning avalikustatakse kodulehel www.balticlandscapeforum.ee. Jooksvalt saab infot, kui liitute meililistiga.

Kontakt:
Aljona Galazan - aljona[at]maastikuarhitekt.ee
Laura Männamaa - laura[at]maastikuarhitekt.eeViited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!