Uudised ja artiklid

Eesti Maastikuarhitektide Liidu pöördumine seoses Tartus Lina tn miljööväärtusliku ala detailplaneeringu algatamisega

Postitas: Sirle | Kuupäev: 16/02/2010

10. veebruaril ilmus Tartu Postimehes artikkel sellest, kuidas väidetavalt Lina tänava miljööst säilib hinnalisim osa. Algatatava planeeringu kohaselt lammutatakse aga suur osa sealsetest hoonetest. Mõned päevad hiljem, 15. veebruaril, avaldati Postimehes uudis sellest, kuidas Kodanikud protestivad Lina kvartali lõhkumise vastu.

 

Siinkohal esitab Eesti Maastikuarhitektide Liit oma pöördumise samal teemal.

 

 

Tartu Linnavolikogu

Tartu Linnavalitsus

 

Tartus, 16. veebruaril 2010

 

Eesti Maastikuarhitektide Liidu pöördumine

 

Tartu Linnavalitsus on suunanud volikokku "Lina tn 4, 6, 7, 8, 9, 11, Aleksandri tn 32 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" eelnõu.

 

Toetades SRIK Tartu ühenduse, Karlova Seltsi, Supilinna Seltsi ja Eesti Rohelise Liikumise nimel saadetud avalikku pöördumist, jääb lisaks nimetatud kirjas toodud informatsioonile EMALile selgusetuks, millistel kaalutlustel linnavalitsus on nõus Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusalale jääva Lina tänava ajaloolise kompleksi lõhkumisega.

 

Õiendi eelnõus on muu hulgas märgitud järgmist "Kuna planeeringuala jääb miljööväärtusega hoonestusalale, siis on Tartu linn seisukohal, et osa hoonetest tuleb säilitada arvestades Tartu linna üldplaneeringuga seatud eesmärke. Üldplaneeringu kohaselt on Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala kaitse eesmärk tagada ehitusajaloolise väärtusega hoonete, algse krundistruktuuri ja 20. sajandi algul ehitatud nakkushaigla hoonetekompleksi, sealse planeeringu, haljastuse, kaug- ja sisevaadete ning teestiku säilimine. Säilitades Lina tänavast linna poole jäävad hooned ja teestiku ning haljastuse, on üldplaneeringuga seatud kaitse eesmärgid tagatud."

 

Vastupidiselt õiendis toodule on EMAL seisukohal, et kavandatavad muutused ei taga miljöö ja seega üldplaneeringu kohaste eesmärkide täitmise.

 

Oleme nördinud, et detailplaneeringu koostamise algatamise eelselt ei ole teostatud linnaruumi analüüsi, mille tulemused ütleksid, kas soovitud tegevused on võimalikud ja millisel kujul. Planeeringu koostamine on algatatud asjast huvitatud isiku tellimusel koostatud ekspertiisi põhjal, mis on selgelt kallutatud. Ekspert ei pea remontimist majanduslikult otstarbekaks, kuid jätab täielikult arvestamata kõnealuste hoonete kultuurilise väärtuse. Asjaolu, et uue hoone ehitamine on üldjuhul odavam kui vana, hooldamata hoone restaureerimine, ei vaja eksperthinnangut!

 

Tulenevalt tõsiasjast, et eksperthinnang peab miljööväärtuslike hoonete restaureerimist kulukamaks, kuid siiski võimalikuks ja Tartu ehitusmääruse (kehtestatud Tartu linnavolikogu 5. veebruari 2009. a määrusega nr 108) § 42 lg 1-s esitatud nõudest, et „Miljööväärtusega hoonestusala ehitist saab lammutada, kui seda pole võimalik ehitustehnilise ekspertiisi andmetel enam restaureerida", on esitatud otsuse eelnõu selges vastuolus Tartu linna ehitusmäärusega. Otsuse langetamine eelnõus esitatud kujul tähendab linnavolikogule enda kehtestatud ehitusmäärusega vastuollu minemist.

 

EMAL teeb ettepaneku jätta detailplaneering otsuse eelnõus esitatud tingimustel algatamata. Algatamist kaaluda pärast ehitusliku ekspertiisi ja linnaruumi analüüsi teostamist erapooletu tunnustatud restaureerimisala asjatundja poolt.

 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!