Uudised ja artiklid

Tallinna vangla asemele kavandatakse äri- ja elamukvartalit

Postitas: Sirle | Kuupäev: 23/03/2010

Allikas: Tallinna linna koduleht, 23.03.2010

Tallinna linnavalitsus algatab Magasini tn 35 kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on rajada seni kinnipidamisasutuseks kasutatud alale elu- ja ärihooned.

 

Planeeritav 4,92 ha suurune maa-ala asub Kesklinnas Veerenni asumis, Magasini tänava ja rajatava Lõunaväila vahelisel alal. Tegemist on praeguse Tallinna Vangla territooriumiga.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada kinnistust kokku 19 krunti ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus eralasteaia, üheteistkümne kuni kolmekorruselise korterelamu, viie kuni neljakorruselise ärihoone ja ühe kuni kolmekorruselise ärihoone rajamiseks.

 

„Praegu ümbritsevast linnaruumist isoleeritud ala on siiski vägagi perspektiivikas, asudes vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel südalinnast,“ ütles abilinnapea Taavi Aas. „Lähistel asub ka mitu kooli ja lasteaeda.“ Aas lisas, et kahtlemata tõstab sealt vangla minema kolimine kogu Veerenni asumi atraktiivsust ning loob eeldused piirkonna hinnatud elukeskkonnaks kujunemiseks.

 

Detailplaneeringu algatamist taotles Riigi Kinnisvara AS. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Tallinna üldplaneeringu kohaselt riigikaitseline ala planeeritava maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.

 

Detailplaneeringu koostamist korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet, detailplaneeringu vormistab K-Projekt AS ja koostab KOKO arhitektid OÜ. Detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu.

 

Peale algatamist korraldab Tallinna Kesklinna Valitsus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapaneku ja avaliku arutelu.

Magasini tn 35 krundil paiknevad hooned on amortiseerunud ning plaanitakse peale vangla uude asukohta kolimist lammutada.

 

Parima linnaehitusliku tulemuse saavutamiseks korraldati 2008. aastal ideekonkurss, mille võidutööks valiti KOKO arhitektid OÜ koostatud lahendus „Ereroheline”. Detailplaneeringu koostamisel on võetud aluseks ideekonkursi võidutöö. Lõunaväila ehitamisega paraneb oluliselt pääs planeeritavale alale ning side linna teiste piirkondadega muutub hõlpsamaks.

 

Elamutesse on kavandatud kokku kuni 90 korterit. Hooned on kavandatud liigendatuna, et tekiks piisaval arvul ja suuruses terrasse ja rõdusid. Keskmiseks korteri suuruseks on arvestatud 75-80 m². Hoonete välisviimistluse lahendamisel peab arvestama sobivust lähialal asuval miljööväärtuslikul hoonestusalal olevate hoonetega.

 

Kinnistu kaguossa, perspektiivse Lõunaväila äärde, planeeritakse kuni 4-korruselised ärihooned, kõrgusega kuni 16 meetrit maapinnast. Kinnistu kirdeossa, vähese liiklusega tänava äärde planeeritakse 80-kohaline eralasteaed.

 

Magasini tänava pikendusele planeeritakse keskne rekreatsiooniala, nn promenaad, mis kulgeb loode-kagusuunaliselt läbi planeeritava ala. Promenaad on iseloomult uus avalik ruum, mida saavad kasutada nii planeeritaval alal kui ka lähialal elavad ja töötavad inimesed. Promenaadi haljastamiseks ja kujundamiseks tuleb koostada eraldi projekt. 25-30 meetri laiune haljasala koos kolme puudereaga on kavandatud ka Siselinna kalmistu ja kavandatava uushoonestuse vahele.

 

Lisaks avalikele rohealadele, kesksele promenaadile ja kaherealisele alleestruktuurile piki Lõunaväila luuakse kortermajade ja tänavate vahele poolprivaatsed eesaiad ja kortermajade vahele privaatsed hoovid.

 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!